Overdrev som tema for årets ekskursioner

Overdrev, også kendt som græsland, er en menneskeskabt naturtype, der er opstået gennem generationer ved afgræsning af de næringsfattige områder – typisk med kreaturer. Oprindeligt kommer ordet overdrev af gammeldansk “oredrif”, af “ore” for “udyrket areal” og “drif” for “drift” eller “drivning”. Det refererede til landsbyernes fælles græsningsarealer for alle landsbyens husdyr uden for de dyrkede vange. Det historiske overdrev omfattede et sammenhængende, overvejende græsset område, som også kunne rumme skove og krat, søer og moser samt høenge, som var for svære at opdyrke på grund af vanskeligt terræn eller mager jord. Når bønderne udnyttede overdrevene til græsning, stoppede den naturlige succession, og dermed blev den træagtige opvækst fjernet eller holdt nede. Det har yderligere ført til en udpining af jordbunden, som er en forudsætning for overdrevenes særlige vegetation og store artsrigdom. På årets ekskursioner ser vi nærmere på den historiske drift og til nutidens sikring af artsrigdommen på overdrevene. Vi drager udenø´s på en heldagsekskursion til Give Egnsmuseum og Randbøl Hede, og selv om det er hede og ikke overdrev, vi skal se på, giver det et godt indblik i den historiske betydning af driften for udviklingen og vedligeholdelsen af en menneskeskabt naturtype.

Næst efter skov er overdrev den naturtype, som rummer flest, rødlistede arter. Overdrevenes vegetation er typisk artsrig og domineret af en række almindelige danske græsser og urter, som er lyselskende og tørkeelskende – alle arter, som er nøjsomme og tilpasset græsning. Arterne er typisk lave og med mange rosetplanter i modsætning til konkurrenceplanters voldsomme oprette vækst. På ekskursionerne skal vi naturligvis svælge i både de sjældne overdrevsarter, men også have øje for hvilke arter, der er karakteristiske for overdrev, og hvilke arter der anvendes til adskillelse af de forskellige overdrevstyper. Nogle af de sjældne karakterarter på overdrevene er vokshatte, som vi skal se nærmere på i Casanovabakkerne på Tåsinge. I Rødme Svinehave ”nøjes” vi bare med at svælge i artsrigdommen på et af Fyns allerbedste overdrev. I Bjarne grusgrav har vi lovet at registrere alle de arter, vi finder – lidt som en mini-bioblitz.

Resterne af fortidens store sammenhængende overdrevsområder ligger i dag fragmenteret i landskabet, hvor adgangs- eller terrænforholdene har umuliggjort dyrkning. Dermed er de blevet opdelt i små enklaver som følge af den menneskelige aktivitet, såsom opførelse af veje, boliger eller landbrugsdrift. Dette har haft negative konsekvenser for biodiversiteten på overdrevene, da det kan gøre det vanskeligere for dyr og planter at bevæge sig mellem de forskellige isolerede overdrevsarealer. Fragmentering har også øget risikoen for genetisk isolation og reduktion af populationernes størrelse, hvilket har medført en øget sårbarhed overfor miljøændringer og sygdomme. Det har også reduceret den økologiske funktionalitet af overdrevet som et sammenhængende økosystem, der kan understøtte en bred vifte af plantearter, insekter og fugle. Derfor er det vigtigt at minimere fragmenteringen af overdrev og sikre, at overdrevene forbliver så sammenhængende som muligt. Vi skal på flere af ekskursionerne se, hvordan brandmandens lov kan anvendes til at forstå, hvilke indsatser der er nødvendige, og hvad man konkret gør for at sikre den økologiske funktionalitet af nytidens overdrev. Det gør vi bl.a. ved besøg i Bjarnes grusgrav og på Brændholt Bjerg, foruden vi ser nærmere på Naturstyrelsens bestræbelserne på at genoprette et artsrigt overdrev på Ristinge Klint.

Overdrev er en driftsbetinget naturtype, som betyder, at naturtypen er afhængig af at blive afgræsset af kreaturer, heste eller får for ikke at gro til i højtvoksende planter og træer. I dag er denne landbrugsdrift ikke længere rentabel, og hvis vi ønsker at bevare de artsrige overdrev, må driften erstattes af en eller anden form for naturpleje. Eksempelvis skal vi på Dalby Høj ved Munkebo høre nærmere om, hvordan et græsningslaug bidrager til at opretholde biodiversiteten. Men den urentable landbrugsdrift kan også give udfordringer. På Mejlø ser vi nærmere på artsrigdommen, og hvordan udfordringer med at bringe græssende dyr til øen kan udfordre sikringen af biodiversiteten. På Kullerupbjerg kommer medlemmerne til at deltage aktivt i plejen af et meget værdifuldt overdrev, samtidig med at vi ser nærmere på områdets biodiversitet.