Foreningens historie

Naturhistorisk Forening for Fyn er stiftet en 15. december 1918

I hæfte 1 af Flora og Fauna fra 1919 kan man læse et kort referat fra den stiftende generalforsamling skrevet af P.I. Pedersen.

Naturhistorisk Forening for Fyn. Paa et Møde paa Fyns Forsamlingshus i Odense den I5de Dec. f. Aar dannedes en Naturhistorisk Forening for Fyn. Lærer P. I. Pedersen, Bogense, bød Velkommen og indledede en Forhandling om den paatænkte Forenings Formaal . I den paafølgende Diskussion, hvori deltog Kredslæge P. Trautner, Bogense, Adjunkt, cand.mag. Brusendorff, Odense, Friskolelærer Andreas Madsen, Beldringe, Forstander J. Lange, Husmandsskolen, m.fl., viste der sig at være god Stemning for Foreningens Dannelse. Der udarbejdedes derefter Love, der i det væsentlige blev i Overensstemmelse med Lovene for den naturhistoriske Forening for Jylland. Dog tilføjedes der i Formaalsparagrafen, at der foruden Botanik og Zoologi tillige optages Geologi, samt at man arbejder for at faa indført naturhistorisk Litteratur paa et fremtidigt Centralbibliotek for Fyn i St. f. selv at anskaffe. – Til den foreløbige Bestyrelse valgtes Friskolelærer Andreas Madsen, ” Eiholm”, Beldringe, Lærerinde Fru Andersen, Nyborg, Adjunkt Brusendorff, Odense, (Kasserer), Friskolelærer Martin Rudum, Sødinge, og Lærer P. I . Pedersen, Bogense (Formand). – Der var mødt ca. 25 Mennesker, der alle indmeldte sig i Foreningen. Senere har derind meldt sig 7 Medlemmer, saaledes at Medlemsantal let nu er 32.

Den daværende formand og medstifter for Naturhistorisk Forening for Jylland J. Kr. Findal glædede sig over den nye foreningen og skrev i samme nummer af Flora og Fauna følgende:

Nu er det Ønske, som naturinteresserede i Danmark længe har næret, endelig gaaet i Opfyldelse, og Fyn er kommet med i Kredsen at vore Lokalforeninger. Den nye Forenings Medlemmer vil kunne faa megen Glæde af Fællesture til de mange i naturhistorisk Henseende interessante Egne paa deres· smukke Ø med tilhørende B i lande; og der er ingen Tvivl om, at Arbejdet med Undersøgeise af Øens Plante- og Dyreverd en nu vil tage forøget Fart og bringe gode Resultater. Vi ønsker den ny Forening til Lykke med Starten og byder den velkommen i vor Kreds, hvor der hidtil har været en tom Plads. Det vilde være rart, om vi under en eller anden Form kunne faa Bornholm med. Og vi jyder glæder os ved Udsigten til at faa vort Omraade betydelig forøget mod Syd