Forår 2021

Det er ikke fordi, at vi i bestyrelsen er gået så meget i Corona-flyverskjul, at vi ikke har opdaget, at det er blevet forår. Men vi har valgt at følge den forsigtige vej, så vi ikke kommer til at bruge meget tid på planlægning og lave aftaler, for så i sidste ende at måtte aflyse det hele. Men den sidste genåbningsaftale gør, at vi igen – som en anden gammel bjørn – kan vågne op af dvalen, liste ud af hulen og begynde at snuse rundt i naturen sammen – blot vi er forsigtige. Vi kan altså endelig begynde at genoptage vores ekskursioner. Men præcis hvordan forårsprogrammet og for den sags skyld efterårsprogrammet kommer til at se ud er stadig lidt usikkert.

Vi arbejder ud fra, at der kan blive et par ekskursioner i løbet af foråret og forsommeren, der ligesom sidste efterårs ekskursioner bliver planlagt og annonceret med relativ kort varsel – på lokaliteter hvor vi med god afstand til hinanden kan få nogle gode naturoplevelse sammen.

Hvornår generalforsamlingen kan finde sted, må vi ligeledes afvente, da vi fortsat gerne vil afholde den indendørs. Det kan jo være lidt besværligt at spise lagkage i det fri. Vi håber, at det kan blive i løbet af sensommeren.

Sybergkvæg og Sybergland

Turguide:Ejerne af Sybergkvæg
Kontaktperson:Birthe Rosholt
Pris:Kr. 50 for medlemmer – maks. deltagerantal 20 personer
Tilmelding:Birthe Rosholt
HUSK:Medbring madpakke og drikkelse evt. andre forfriskninger til aftensmaden.
Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag
gummistøvler eller vandrestøvler på.
Husk kikkert, hvis du er interesseret i fugle.
Corona-forholdsregler:Deltagerne skal medbringe gyldig Coronapas eller dokumentation for en negativ COVID-19-test, som er højst 72 timer gammel. Dokumentationen for enten en negativ antigentest (også kendt som hurtigtest) eller en negativ PCR-test (podning i halsen), skal indeholde navn, testtidspunkt samt testresultat.

Vi har nu fornøjelsen af at byde foreningens medlemmer velkommen på den første ekskursion efter genåbningen. Det bliver en ekskursion – med tilmelding efter først til mølle-princippet – til Sybergkvæg og Sybergland nord for Kerteminde. Her får vi muligheden for at opleve et spændende og varieret naturområde og komme på tæt hold af Sybergkvæget, som afgræsser engarealerne ved Sybergland.

Vi starter med en kvægsafari, hvor vi kommer med i en terrænkørende bil med stor trailer. Siddende på bænke i traileren, bliver vi kørt rundt i området. Derved kan vi komme tæt på det smukke Skotsk Højlandskvæg og deres kalve, mens ejerne af Sybergkvæg undervejs på turen vil fortælle om området, naturen og dyrene.

Rundturen i området varer ca. 1½ time, og herefter spiser vi vores medbragte madpakke i haven ved gården. Gårdbutikken er åben, så hvis du er blevet fristet til at smage skotsk højlandskvæg, vil der være mulighed for det. Du kan læse mere om Sybergkvæg på deres hjemmeside https://sybergkvaeg.dk/

Efter madpakken kan de, der har lyst til at udforske Sybergland gå en tur i området eller køre til p-pladsen ved Tårupstrandvej og gå en rundtur der.

Sybergland nordvest for Kerteminde er et reetableret naturområde på 72 hektar og er nærmeste nabo til golfbanen Great Northern. At kalde det et nyt naturområde er måske lidt af en tilsnigelse, for store dele af Sybergland er i virkeligheden gammel fjord, Tårup Strand, der oprindelig gjorde, at Hindsholm var en ø adskilt fra resten af Fyn.

Helt tilbage i 1660 blev det første forsøg på inddæmning forsøgt af tolder Johan Madsen. Han opførte en dæmning på det smalleste sted mellem Tårup og Over Kærby, og samtidig satte han en sluse i Bådsbækken ved Kertemindebugten. Den tørlagte fjordbund blev året efter forsøgt opdyrket, men da dæmningen brød sammen, blev fjorden igen oversvømmet. Johan Madsen genopførte ikke dæmningen, da inddæmningsforsøget havde bevirket, at han gik fallit.

Efter flere andre inddæmningsforsøg blev ”Taarup Fjord” i 1812 inddæmmet, men i de første årtier blev ”Tårup Inddæmmede Strand” anvendt til græsning og høslæt.  Først med oprettelsen af Tårup Strand Pumpelaug i 1924 blev området fuldstændig tørlagt og helt frem til 2011 var Tårup Inddæmmende Strand dyrket landbrugsjord. Men i forbindelse med etableringen af golfbanen Great Northern fjernede man drænene fra jorden og gravede nogle søer med det mål at skabe et naturområde af høj kvalitet. Du kan læse mere om historien på Keld Hansens storværk: Folk & fortællinger fra det tabte land – 361 historier om de mænd, der formede landet. https://www.dettabteland.dk/fyn/taarup.pdf

I dag er Sybergland et rekreativt naturområde, hvor der er etableret stier, et naturrum – et stort åbent træhus, hvor der er faste bænke og toilet. Yderligere findes der fugleskjul, shelter, informationsskilte samt borde og bænke i området.  Naturen har også udviklet sig ret enestående, hvor der er registreret mere end 125 forskellige fuglearter som ud over svaner, viber, grågæs, toppet lappedykker, gråstrubet lapppedykker, tinksmed, mudderklire, stylteløber, klyde, hvepsevåge, rørhøg, dobbeltbekkasin og stillits. Yderligere er der mulighed for at se kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt, strandtudser og til tider kredser en havørn over området.  Du kan finde en folder over området på Visitkerteminde´s hjemmeside https://www.visitkerteminde.dk/sites/visitkerteminde.com/files/2019-11/folder%20om%20sybergland.pdf

Navnet Sybergland hentyder til en tid, hvor området bestod af engarealer, hvor kreaturer græssede, og maleren Fritz Syberg ofte hentede motiver til sin kunst. I Sybergland kan man bl.a. finde Villa Hjulben – en rekonstruktion af Syberg´s lille transportable atelier (læs:skur), som han benyttede under sit arbejde i naturen, hvor han kunne sidde i ly og læ. Skuret var monteret med hjul og håndtag, så det kunne transporteres nærmest som en trillebør.

Vorsø, skarver og andet godt

Turguide:Jens Gregersen
Kontaktperson:Lone Skov
Pris:Gratis for medlemmer – ikke medlemmer kr. 150,- incl. medlemskab af foreningen
Tilmelding:Tilmelding skal ske til Lone Skov som koordinerer kørslen. Det betyder, at ved tilmeldingen bedes du tilmeldedin adresseønsker at køre med nogen eller selv kan have nogen medtelefonnummer i tilfælde af, at vi bliver nødt til at aflyse i tilfælde af dårligt vejrVi deles om transportudgifterne.
HUSK:Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på. Medbring frokost og drikkelse evt. andre forfriskninger til dagen. Husk også kikkert, hvis du er interesseret i fugle.                   
OBS: Turen kan være anstrengende, da vi skal vade de ca. 700 meter fra Brigsted Strand til Vorsø. Vandet kan være lidt over knæhøjt-dybt. Derfor kan det være en god ide at medbringe badesko eller sokker, der må blive våde eller skiftetøj i form af tørre sokker, bukser og lign.

Vorsø er fredet, og der er adgang forbudt. Øen er kun tilgængelig via den gamle vadesti, og der er kun adgang for offentligheden i form af guidede ture få dage om året. Her er foreningen blandt de heldige og har fået lov til at besøge ikke blot den spændende ø, men også de eneste beboere på øen – Susanne og Jens Gregersen, som har lovet at vise rundt på denne helt enestående naturperle.

Vorsø, der ligger i Horsens Fjord er 62 hektar stor og her er naturen overladt til sig selv. Øen er, som landskabet omkring fjorden, resultatet af den seneste istids påvirkninger. Dog har landhævningen siden istiden givet øen en bræmme af lave strandenge og lavvandet kyst.

Øens højeste punkt er kun godt 6 meter. Selv om øens størrelse måske ikke påkalder sig den største opmærksomhed, så gør øens fredningshistorie og status som et levende, biologisk laboratorium den interessant langt ud over landets grænser.  Vorsø er et enestående naturreservat, som blev oprettet i december 1929 af Københavns Universitet med det formål, at her skulle dyre-, fugle- og planteliv kunne udfolde sig frit og uden menneskelig indgriben også de såkaldte skadelige. Det var zoologen Herluf Winge, der i 1919 testamenterede sin formue til universitetet, så det kunne investere i et passende sted til et reservat. Valget faldt på Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne, som har et samlet areal på cirka 60 ha. På det tidspunkt var der på øen nogle mindre landbrug og frugtavl, som efterfølgende blev afviklet. Staten er stadig ansvarlig for beskyttelsen, som blev iværksat pga. Herluf Winge. Staten har efterfølgende sikret det 895 ha store Vorsø Naturreservat, hvoraf 830 ha er søterritorium.

På Vorsø har naturen fået lov af tage over, og Vorsø rummer i dag et rigt og meget varieret dyre- og planteliv, med to artsrige løvskove, hvor ask, pil og ahorn er fremherskende, men man finder også bøg og eg. Mellem træerne er der små lysninger, hvor bregner, brændenælder, vilde hindbær og meget andet har indfundet sig. På markerne blev dræningen stoppet, og efterfølgende har krat bredt sig. Hvis man vil læse mere om Vorsø´s flora og vegetation fra 1929 til 1991, kan man gøre det i denne rapport Vorsø Flora og vegetation 1929-1´991

Vorsø er nok mest kendt for sine skarvkolonier, der etablerede sig i 1944, og siden har vokset stærkt og længe udgjorde den femtestørste i Danmark og toppende med omkring 5000 ynglepar i 1991. Skarven blev udryddet i Danmark i 1876 efter at have ynglet her siden stenalderen. Alene på Vorsø i Horsens Fjord skød man i perioden 1827-1845 mere end 10.000 skarver. Efter fredningen af Vorsø i 1928 fandt skarven tilbage til øen i 1944, men først fra 1972 fik den fred på Vorsø, og fra 1981 i resten af Danmark. I dag er der et fald i antallet af skarv på Vorsø måske pga. et fald i antallet af fisk. Øen er ligeledes hjemsted for et havørnepar og over 50 forskellige fuglearter, foruden der er registreret over 350 forskellige sommerfuglearter. Af større dyr findes der rådyr, ræve og grævlinger. Du kan læse mere om Vorsø i naturstyrelsens folder, hvor du også finder et kort over øen: Vorsø