Af Fyns Flora og Fauna 1943

I 1943 kunne Naturhistorisk Forening for Fyn fejre 25 års jubilæum. Det fejrede man bl.a. med udgivelse af en publikation om øgruppens naturhistorie. I forordet af den daværende formand Niels Foged kunne man læse nedenstående

Naturhistorisk Forening for Fyn har med Udsendelsen af dette Skrift ønsket at markere, at den i 1943 har bestaaet i 25 år.

Bestyrelsen har i denne Anledning henvendt sig til Medlemmer, der gennem nogle Aar har arbejdet med forskellige Opgaver angaaende vor Øgruppes Naturhistorie. Nogle af de Arbejder, der er blevet resultatet heraf, er beredvilligt stillet til Foreningens Raadighed til Offentliggørelse ved denne Lejlighed. Foreningen takker Forfatterne herfor og ønsker den i Tiden, der kommer, fortsat Tid og Lejlighed til Videreførelse af Arbejdet til Glæde for dem selv, til Oplysning for os andre og til Ære og Gavn for vor Ø og vort Land.

Det er Foreningen en særlig Glæde at bringe Kunstmaleren Johannes Larsen, Kerteminde, den bedste Tak for de Fugletegninger, Kunstneren har stillet til Raadighed for vort Jubilæumsskrift. Ligeledes takkes Forfatteren, Bibliotekar Martin N. Hansen på det bedste for værdifuld Bistand ved Tilrettelæggelsen og Trykningen af Skriftet.

Foreningen ønsker også her at rette en varm Tak til de fynske Byraad, Bank- og Industrivirksomheder, uden hvis velvillige økonomiske Støtte det foreliggende arbejde ikke var fremkommet. Det er opmuntrende for et fortsat arbejde for Foreningen at mærke Velvilje og Forstaaelse for Foreningens Arbejde i Kredse, hvis daglige Arbejde ligger vort fjernt. Vi tillader os at opfatte det som et udtryk for en vidt udbredt Forstaaelse af kulturelt og videnskabeligt Arbejdes Betydning for hele vort Samfund.

Niels Foged

Herunder kan du download artiklerne fra udgivelsen

Botanik

Zoologi

Foreningen