Vedtægter

§ 1. Navn:
Naturhistorisk Forening for Fyn. Stiftet, den 15. december 1918.

§ 2. Formål:
Foreningens formål er at udbrede og fremme kendskabet til naturen, og virke for bevarelse af natur- og landskaber.

§ 3. Virksomhed:
Formålet søges opnået ved afholdelse af ekskursioner, biologiske og geologisk-geografiske undersøgelser, foredrag m.m.
Foreningen kan invitere ikke-medlemmer til sine arrangementer.
Foreningen skal holde kontakt og samarbejde med andre om fælles interesser.

§ 4. Medlemskab:
Enhver der sympatiserer med foreningens formål kan blive medlem. Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem.
Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer, og regnes fra den følgende 1. januar.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der har gjort en stor indsats for foreningen.

§ 5. Generalforsamlingen:
Den årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i årets første kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, og skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens indstilling.
  4. Forhandling af spørgsmål og forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, 2 revisorer.
  6. Eventuelt.


Ethvert medlem kan skriftligt til bestyrelsen indsende forslag senest 14 dage før den varslede generalforsamling.

Alle sager afgøres ved stemmeflerhed blandt de fremmødte, bortset fra forslag om foreningens opløsning. Hertil kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med en måneds mellemrum. Lovændringer  kan kun foretages efter vedtagelse af en generalforsamling, indkaldt med lovlig varsel.

Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med lovlig varsel, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 medlemmer fremkommer med skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 1 suppleant, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvis der opstilles flere kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, afholdes skriftlig afstemning mellem alle de opstillede. Er der stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fordeler øvrige hverv mellem dens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde.

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde, ellers er det formanden, der indkalder til møde.

Der skal føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 7. Regnskab:
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Opløsning:
Opløses foreningen skal dennes formue tilfalde naturbevarende foranstaltninger på Fyn, og protokoller og andet arkivmateriale tilbydes landsarkivet.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 4. juni 1939, med ændringer på generalforsamlingerne i 1945, 1948, 1956, 1961,1962, 1983, 1991, og 1993.