Fugle og andet godt på Vigelsø

Dato/tidspunkt
Dato: 10, oktober, 2021.
Tidspunkt: 13: 00 - 16: 00.

Kategori


Turguide: Kurt Due Johansen
Kontaktperson: Birthe Rosholt.
Mødested og tid: Parkeringspladsen ved Klintebjergvej, 5450 Otterup.
Googlekoordinater

Færgen sejler kl. 13:00 og hjem igen kl. 16:00 – så være der i godt tid.
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: Ingen
HUSK: Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på.
Medbring frokost og drikkelse evt. andre forfriskninger til dagen.
Husk også kikkert, hvis du er interesseret i fugle.       
                              

Der er næppe nogen, der har så godt et kendskab til fuglene, planterne og historien på Vigelsø som Kurt Due Johansen. Derfor er det også en enestående mulighed at kunne invitere foreningens medlemmer på tur til Vigelsø i hans kyndige selskab.

Vi tager færgen fra Klintebjerg og fra molen går vi via fodermesterhuset op til naturskolen. Der er ingen adgang til sydspidsen af øen, men en sti fra naturskolen fører ind til øens fugletårn. Her fra har vi et enestående udsyn over engområderne mod syd, og forhåbentlig får vi en masse spændende fugle at se. Når vi har set os mætte på fuglene, går vi en tur op over den skovbeklædte norddel af øen for igen at komme tilbage til molen. Der skulle vi gerne være kl. 16:00, for så sejler færgen tilbage til Klintebjerg.

En enestående naturperle
Vigelsø er den største ø i Odense Fjord, men dens nuværende størrelse på 132 hektar har den ikke altid haft. Oprindelig og indtil 1873 var den kun på 66 hektar. Vokseværket skyldes, at der syd for Vigelsø lå et stort lavvandet fjordområde. Her lå øerne Store og Lille Ægholm og ved at forbinde Vigelsø og disse småøer med diger, blev der indvundet og afvandet 66 ha fjordbund. Efter inddæmningen blev det nyvundne land brugt til græsning for heste, får og kreaturer. Efterhånden blev afvanding af det inddæmmende område mere og mere effektiv. Det resulterede i, at fra 1968 og frem til 1997 har der været en intensiv landbrugsdrift på næsten hele øen. Men i 1990 købte Miljøministeriet øen og ved en ændring af diget er Store Ægholm igen skilt ud som en selvstændig ø. Derved ledes saltvand ind på det inddæmmede område, så i dag er Vigelsø givet tilbage til naturen, og øen er et vigtigt fristed for fugle.

Odense Fjord og Vigelsø er så vigtige for ynglende og rastende fugle, at området er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Reservatet fungerer som yngleområde for et stort antal af de almindelige danske kystfuglearter bl.a. forskellige mågearter, edderfugle, grågås, toppet skallesluger, strandskade, rødben, terner, knopsvane og gråand. Endvidere er der i fjorden mindre kolonier af ynglende skarv. Ved Egense Dyb har havørne flere gange haft yngleforsøg. Der kan i perioder ses flere havørne og vandrefalk ved fjorden.  Om foråret og efteråret udnytter mange forskellige fuglearter reservatet som rasteplads for at spise sig mætte i de mange smådyr, der lever i det mudderet lave vand. Det gælder bl.a. skarv, edderfugl, grågås, knortegås, hjejler, blishøns, pibeand og krikand. I perioder raster et meget stort antal forskellige arter af vadefugle i fjorden.

I forbindelse med at Miljøministeriet overtog øen blev den nordlige del tilplantet med forskellige løvtræer som eg, lind, hassel, småbladet lind, lærk, rødel. og bøg. I skovbrynene på nordøen kan man finde arter som benved, kvalkved, slåen, glat hunderose og havtorn.

Hvis du har lyst til at læse lidt mere om øen inden vores besøg, kan det gøres på bl.a. naturstyrelsens side  hvor du også kan finde turfolder nr. 95: Vigelsø som er udgivet af Naturstyrelsen, 2020  og i folderen  om Odense Fjord Vildtreservat